Phát Thanh Equal Time của LS Lân Trên Băng Tần 1500AM ở San Jose

Vì đã áp dụng luật phát thanh công bằng (equal time) của FCC đối với ông Nguyễn Mạnh, LS Diệp Thế Lân đã được quyền phát thanh gần 8 tiếng trên băng tần 1500AM tại San Jose.

TUAN THỨ NHẤT

Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

TUẦN THỨ HAI

Chương trình phát thanh ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

TUẦN THỨ BA

Chương trình phát thanh ngày 2 tháng 5 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 3 tháng 5 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 4 tháng 5 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 5 tháng 5 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 5 năm 2016

 

Chương trình phát thanh ngày 9 tháng 5 năm 2016

Comments are closed.